Solidaritetsprosjekt

Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nød og gi like muligheter. Utdanning gir fort ringvirkninger for hele storfamilien. Vi ønsker å ha fokus både på kvalitet i undervisningen og å sikre at barn og unge faktisk får tilbud om en utdanning.  

Fokus på utdanning er en viktig del av vårt arbeid i Bangladesh og vil være et hovedfokus også i fremtiden. I 2020 var det kun 65% som fullførte 10. skoletrinn (lower secondary). Kun 29% fullførte 12. skoletrinn (higher secondary). 17% fullførte ikke grunnskolen. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Skoleprogrammet i nordøst-Bangladesh bidrar i dag til driften av 17 skoler med rundt 800 elever fra 1. – 5.klasse, hvor tolv av skolene ligger i khasi-landsbyer. Fem skoler ligger i te-hager hvor mange er dårlig økonomisk stilt og muligheten til skolegang lav. Det drives i tillegg flere internat for gutter og jenter, der det bor rundt 150 barn og unge i alderen 5. – 10. klasse. Dette gjør at mennesker med lav eller ingen inntekt fra distriktene også har mulighet til å sikre en utdanning for sine barn. Her får ungdommene et trygt sted å bo og gis et kristent felleskap under utdanningsløpet. 

Det er Sylhet Presbyterianske Synode (SPS), en av våre partnere i Bangladesh, som driver disse skolene og internatene. 

Normisjon Bangladesh har også stipendprogrammer hvor over 500 ungdommer mottar studiestøtte til høyere utdanning i 2020-22. Stipendordningen er under evaluering og vil bli noe endret mot slutten av prosjektperioden og vil da legges om til en låneordning som kan være mer bærekraftig.

Søk nå knapp